DAO MAKER’DA TOLL BRIDGE & BURN İŞLEMLERİ NASIL OLUYOR? PENALTI NEDİR?

  • 4763,44 DAO’sunun (Değeri 39015 dolar) yakılmasını 🔥 kabul etmiş oluyor. Bu miktar Max supply olan 312.000.000 adet DAO’dan düşüyor.
  • işaretinin yanında gözüken kısımdaki 4036,56 DAO tokende yatırımcıya teslim ediliyor. Doğal olarak dolaşıma giriyor. Yani ilk günden dolaşımda olan 16.400.000 DAO token üstüne ekleniyor.
  • Current burn rate: %54,13 kısmının anlamı yatırımcıda bulunan tokenlerin (8800 DAO) bu yüzde oranı ile yakılmasını ifade eder. (8800/100*54,13) = 4763,44
  • Total Burned 4.027.289 DAO kısmı ise DAO tokenin listelendiği 09 Şubat 2021 tarihinden o ana kadar yakılan bütün tokenlerin miktarını göstermektedir. Bu kısım Max supply kısmından düşülmektedir. Yani 312.000.000 - 4.027.289 = 307.972.711 DAO token maksimum arz olarak bulunmaktadır. O anki tarih ve saat dilimine göre.
  • Link: Bu yakma işlemlerinin doğruluğunu takip edeceğiniz Tx işlem linki. Bende buraya bırakıyorum.
  • 500 DAO: Vault üzerinde Unstake işlemini yaptığı DAO miktarı
  • 25 DAO: Yakılan🔥 ve 312.000.000 Max supply kısmından düşülen DAO miktarı
  • 25 DAO: Bu kısım ise şu anda Vault sayfasında farm kısmına eklenecek. Yani Yield token yanında bir süre sonra DAO tokeni de göreceğiz. Şu anda bu DAO tokenler bir havuzda toplanıyor ve en son bir havuz oluşturularak oraya eklenecekler. Yani yatırımcıya farm karşılığında stake ödülü olarak verilecek.
  • Penaltı dediği kısım ise Unstake işlemi yaparken 10 günü beklemezseniz tokenlerinizin %10'u yanar dediği kısımın özeti aslında. 500 DAO tokenin %10 ceza karşılığında yakılmasını belirten yüzde miktarıdır.
  • Link: Bu yakma işlemlerinin doğruluğunu takip edeceğiniz Tx işlem linki. Bende buraya bırakıyorum.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store